Příští program

Marie Terezie (1717 - 1780) první i poslední žena na českém trůnu
V české historii je málo žen, které se aktivně podílely na formování českých i evropských dějin. Tou nejslavnější byla arcivévodkyně rakouská, královna česká a uherská Marie Terezie.
Narodila se 13. května 1717 ve Vídni, byla dcerou římsko-německého císaře Karla VI. a Alžběty Kristýny Brunšvické. Díky ustanovení pragmatické sankce usedla ve svých 23 letech na trůn. Počátek její vlády nebyl lehký, o svůj trůn musela bojovat a musela čelit i výrokům, že „se s důstojností státu neslučuje, aby mu vládla žena“.
Marie Terezie vyspěla ve ctižádostivou, statečnou a odpovědnou panovnici, která vedla bitvy jak na vojenských polích, tak i při zavádění osvíceneckých reforem na poli hospodářském, sociálním a právním. Ovlivněna novými myšlenkovými směry měnila feudální říši v centralizovaný stát s ústředními úřady. V zemi vyrůstaly manufaktury, stavěla se kasárna, silnice, nemocnice a starobince. Vznikl tereziánský zákoník, byla zavedena povinná školní docházka, proběhlo první sčítání obyvatel, byl proveden soupis veškerého majetku, očíslovaní všech domů, zavedla se jednotná soustava měr a vah i jednotná měna.
Přínosem čtyřicetiletého panování Marie Terezie bylo vytvoření na tehdejší dobu moderního centralizovaného rakouského státu. Její věčný rival pruský král Bedřich II. později o Marii Terezii prohlásil: „Konečně mají Habsburkové na trůnu muže – tento muž je žena“.
300 let od narození Marie Terezie je důvodem opět se zamyslet a kriticky zhodnotit tuto etapu českých a středoevropských dějin. Tohoto úkolu se zhostí renomovaný historik z Historického ústavu AV ČR Prof. Dr. Milan Hlavačka, CSc. Při hudbě 18. století si důstojně připomeneme výjimečnou ženu, významnou panovnici a velkou milovnici hudby Marii Terezii.

Přednáška se uskuteční ve středu 30. května 2017 v 1800 hod. v Clam-Gallasově paláci.

Vstupné pro nečleny spolku bylo stanoveno na 50,- Kč

Vážené dámy, vážení pánové,

na spolkové pořady je vybíráno vstupné v rozmezí 50 – 100 Kč.

Členové Spolku budou nadále platit pouze členský příspěvek 400 Kč ročně, ale musí být uhrazen nejpozději před první návštěvou člena na spolkové akci. V opačném případě je povinen uhradit stanovené vstupné.

Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen